اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو
کنعان لیدور، ایدو شجتر، چارلی سامرز