اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۵

جستجو
چاری سامرز، ایدو شچتر، کنعان لیدو