اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو
چارلی سامرز، آیدو شایتر