اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۳

جستجو
نویسنده: ‌خبرگزاری فرانسه، لازار برمان، تحریریهٔ تایمز اسرائیل