اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو
مایکل هورویتز، رویترز