اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۷

جستجو
لوک ترز و اسوشیتد پرس