اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۵

جستجو
لازار برمان، رویترز