اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۵

جستجو
لازار برمان، تحریریهٔ تایمز اسرائیل، رویترز