اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو
لازار برمان، تحریریهٔ تایمز اسرائیل، رویترز