اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۲

جستجو
خبرگزاریهای بین المللی، تحریریهٔ تایمز اسرائيل، جیکوب ماگد