اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو
جیکوب ماگد، خبرگزاری-های بین المللی، تحریریهٔ تایمز اسرائیل