جستجو
جیکوب ماگد، خبرگزاری-های بین المللی، تحریریهٔ تایمز اسرائیل