اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷

جستجو
جیکوب ماگد، خبرگزاری فرانسه