اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۲

جستجو
جیکوب ماگد، خبرگزاری فرانسه