اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۳

جستجو
جیکوب ماگد، خبرگزاری فرانسه