جستجو
جیکوب ماگد، خبرگزاریهای بین المللی، تحریریهٔ تایمز اسرائيل