اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۸

جستجو
جیکوب ماگد، تحریریهٔ تایمز اسرائیل، خبرگزاریهای بین المللی