اسرائیل در جنگ؛ روز ۴۹

جستجو
جیکوب ماگد، تحریریهٔ تایمز اسرائيل و خبرگزاریهای بین المللی