اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۲۳

جستجو
جیکوب ماگد، تحریریهٔ تایمز اسرائيل و خبرگزاریهای بین المللی