اسرائیل در جنگ؛ روز ۳۹

جستجو
جیکوب ماگد، امانوئل فابیان، تحریریهٔ تایمز اسرائیل، خبرگزاریهای بین المللی