اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۲

جستجو
جاشوا داویدویچ و خبرگزاری فرانسه