اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۲

جستجو
تحریریهٔ تایمز اسرائیل، کنعان لیدور، جسیکا اشتاینبرگ