اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۵۰

جستجو
تحریریهٔ تایمز اسرائیل، خبرگزاریهای بین المللی، جیکوب ماگد