اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۳۱

جستجو
تحریریهٔ تایمز اسرائیل، خبرگزاریهای بین المللی، جیکوب ماگد