اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو
تحریریهٔ تایمز اسرائیل، جیکوب ماگد، خبرگزاریهای بین المللی