اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو
تحریریهٔ تایمز اسرائیل، تال اشنایدر، خبرگزاریهای بین المللی