اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۴

جستجو
آیدو شچتر، چارلی سامر، کنعان لیدور