اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۸۵

جستجو
آیدو شجتر، کنعان لیدور، چارلی سامرز