اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۳

جستجو

«۱۰ دقیقه از آشویتس» ، شنای موزون اسرائیل مدال طلای بازیهای المپیک را برد

تصویر: تیم شنای موزون اسرائيل با مدال طلای «بازیهای اروپا» در خارکف، لهستان،۲۳ ژوئن ۲۰۲۳. 
(IsraelSwimming Federation)
تصویر: تیم شنای موزون اسرائيل با مدال طلای «بازیهای اروپا» در خارکف، لهستان،۲۳ ژوئن ۲۰۲۳. (IsraelSwimming Federation)

در فاصلهٔ چند مایلی از اردوگاه مرگ نازیها در لهستان، در حالیکه آلمان مدال نقرهرا برد، ابهت این پیروزی نمایان-تر می‌-شود.

روز جمعه،شناگران شنای موزون اسرائيل در «بازیهای اروپا» که در لهستان برگزار شد، برندهٔمدال طلا شدند. ابهت این پیروزی اهمیتی بیشتر یافت چرا که «با تنها ۱۰ دقیقه فاصلهاز آشویتس رخ داد.»

اسرائیل در «دستهٔ مختلط آزاد» برندهٔ مدال طلا را شد، آلمان نقره را به چنگ آورد،و ترکیه برنز گرفت.

یائل آراد، رئیس انجمن المپیک اسرائيل این پیروزی را تقدیر کرد.

آراد در اخبار کانال ۱۳ گفت «صبح پرشوری را با اولین مدال طلای هیئت [اسرائیل] درمسابقات گذراندیم.»

آراد گفت «هیچ چیز نمادین-تر از این نیست که با ۱۰ دقیقه فاصله از آشویتس، سربلندایستاده بایستی، هاتیکوا بخوانی [سرود ملی اسرائیل]»، و افزود «اشک در چشم تماماعضای تیم حلقه زده بود.»

آراد همچنین گفت«قول داده بودیم خاطرهٔ برادران یهودی خود را زنده نگاه داریم و این همان کاری استکه ما می-کنیم.»

این بازیها در شهر خارکف لهستان، در فاصلهٔ ۳۷ مایلی (۶۰ کیلومتری) از اردوگاه مرگنازیها برگزار می-شود.

آشویتس-بیرکینو بدل به نماد نسل-کشی شش میلون یهودی اروپا به دست نازیهای آلمانشده است که یک میلیون از آنها، بهمراه ۱۰۰۰۰۰ غیریهودی در فاصلهٔ ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۵ درهمین اردوگاه جان خود را از دست دادند.

https://www.timesofisrael.com/10-minutes-from-auschwitz-israels-artistic-swimmers-win-gold-at-european-games/

اطلاعات بیشتر در مورد