اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۹

جستجو

یکروز پیش از ورود بایدن اسرائیل شماری اقدام در ارتباط با فلسطینیان اعلام کرد

رابط نظامی اسرائیل در امور فلسطینیان روز سه شنبه، یکروز پیش از بازدید جو بایدن رئیس جمهوری ایالات مت حده از اسرائيل و کرانهٔ باختری گفت اسرائيل شماری مقررات در راستای تسهیل حیات روزانه فلسطینیان به اجرا خواهد گذاشت.

تصویر: فلسطینیان منتظر دریافت کارت ملی در ادارهٔ امور کشوری شهر غزه، ۵ ژانویه ۲۰۲۲. 
(AP Photo/ Khalil Hamra)
تصویر: فلسطینیان منتظر دریافت کارت ملی در ادارهٔ امور کشوری شهر غزه، ۵ ژانویه ۲۰۲۲. (AP Photo/ Khalil Hamra)

این گامها شامل صدور مدارک اقامت ۵۵۰۰ تن از ساکنان تشکیلات خودگردان که فاقد مدارک شناسایی قانونی اند؛ شش پروژهٔ مسکن جدید در ناحیهٔ C؛ افزودن ۱۵۰۰ مجوز کار برای اهالی غزه؛ و گشایش یک گذرگاه جدید در کرانه باختری است.

رابط نظامی اسرائیل در امور فلسطینیان روز سه شنبه، یکروز پیش از بازدید جو بایدن رئیس جمهوری ایالات مت حده از اسرائيل و کرانهٔ باختری گفت اسرائيل شماری مقررات در راستای تسهیل حیات روزانه فلسطینیان به اجرا خواهد گذاشت.

این خبر در پی ملاقات هفتهٔ گذشتهٔ بنی گانتز وزیر دفاع و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان در رام الله اعلام شد.

هماهنگ کنندهٔ فعالیت های دولتی در اراضی (COGAT) گفت اسرائیل برای ۵۵۰۰ فلسطینی و اتباع خارجی که بدون مدارک قانونی در کرانه باختری و غزه سکونت دارند، مدارک شناسایی قانونی صادر می کند. گمان می رود در حال حاضر دهها هزار فلسطینی و تبعهٔ خارجی بدون مدارک معتبر قانونی در کرانه باختری و غزه اقامت داشته باشند.

بسیاری از این افراد از خارج برای ازدواج با فلسطینیان و سکونت در شهرهای فلسطینی آمده اند. اما اسرائيل حقوق قانونی معروف به «بهم پیوستن افراد خانواده» را برای فلسطینیانی که با همسر خارجی خود در اراضی تحت کنترل زندگی می کنند به رسمیت نمی شناسد.

اسرائيل می گوید تنها در «شرایط استثنایی بشردوستانه» چنین ویزایی صادر می کند. اما در عمل دهه ها است این پروسه متوقف شده و به تظاهرات خودجوش خانواده هایی که از این پروسه آسیب دیده اند، در رام الله انجامیده است.

طبق اظهار COGAT اسرائیل طی سال گذشته به ۱۲۰۰۰ فلسطینی و خارجی غیرقانونی مدارک معتبر قانونی داده است.


تصویر: فلسطینیان و همسران ایشان در تظاهرات مطالبهٔ کارت اقامت در کرانه باختری در مقابل کمیسیون امور کشوری تشکیلات خودگردان در رام الله. (Courtesy: Alaa Mutair)

دیگر مقرراتی که COGAT اعلام کرد شامل تأیید شش پروژهٔ مسکن در ناحیهٔ C و کرانهٔ باختری است که کنترل امور غیرنظامی آن در دست اسرائیل است.

طبق ارقام سازمان ملل، و مقامات مسؤول اسرائيل، به ترتیب، ۳۳۰۰۰۰ فلسطینی و ۴۵۰۰۰۰ شهرک نشین اسرائيل در ۶۰ درصد از کرانه باختری که ناحیهٔ C را تشکیل می دهد، سکونت دارند.

یک مقام رسمی در ماه مه به تایمز اسرائیل گفت وزارت دفاع پس از دریافت چراغ سبز پروژهٔ ایجاد مسکن برای حدود ۴۵۰۰ شهرک نشین یهودی، کارهای ساختمانی ۱۰۰۰ مسکن در ناحیهٔ C برای فلسطینیان را پیش خواهد برد.

این اقدام ظاهرا جزو سیاست گانتز در پیشبرد طرح خانه سازی برای هر دو جمعیت در کرانه باختری پس از گذشت یک دهه است که طی آن با وجود ساخت ۲۵۰۰۰ خانه برای شهرک نشینان، تنها شمار معدودی مجوز مسکن برای فلسطینیان صادر شد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-announces-series-of-gestures-to-palestinians-a-day-before-bidens-visit/

اطلاعات بیشتر در مورد