گزارش حاکی است اسرائیل تقریبا به همان اندازه ایران محدودیت ‌های مذهبی دارد
جستجو

گزارش حاکی است اسرائیل تقریبا به همان اندازه ایران محدودیت ‌های مذهبی دارد

یک گزارش جدید حاکی است وقتی پای آزادیهای مذهبی در میان باشد، اسرائیل شانه به شانه کشورهایی مانند عربستان سعودی، سوریه، و ایران قرار دارد.

تصویر: تظاهرکنندگان در اشدود علیه بسته بودن کمپانیهای شهر در روزهای سبت (شنبه)، ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸. 
(Flash90)
تصویر: تظاهرکنندگان در اشدود علیه بسته بودن کمپانیهای شهر در روزهای سبت (شنبه)، ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸. (Flash90)

بنا به گزارش «پو»، اسرائیل در میان ۲۰ کشوری در جهان است که بیشترین محدودیتهای مذهبی، و جزو شش کشوری که بیشترین «تنشها و خشونتهای بینادینی» را دارا است – رتبه ای بدتر از سوریه

تلگراف یهود – یک گزارش جدید حاکی است وقتی پای آزادیهای مذهبی در میان باشد، اسرائیل شانه به شانه کشورهایی مانند عربستان سعودی، سوریه، و ایران قرار دارد.

این گزارش همچنین به افزایش محدودیت اجرای مناسک و شعائر مذهبی یهودیان در اروپا و نیز افزایش حمله به یهودیان اشاره دارد. در این گزارش آمده است که یهودیان در ۲۰۱۷ در ۸۷ کشور جهان مورد آزار قرار گرفتند، یعنی سومین در میان تمام ادیان.

این گزارش که روز دوشنبه از سوی مرکز پژوهشی پو منتشر شد، افزایش محدودیتهای دینی در جهان را دنبال میکند. طبق گزارش پو، اسرائیل در میان ۲۰ کشور اول در جهان است که دارای محدودیتهای دینی اند.

اسرائیل همچنین از نظر «خشونتهای اجتماعی مرتبط با هنجارهای دینی» در رده پنجم، و از نظر «تنشها و خشونتهای بینادینی» در رده ششم است، یعنی بدتر از سوریه.

این گزارش به رویدادهایی در اسرائیل مانند آزار کسانی که در نزدیکی محله های «ارتدکسهای حاردی» روز «سبت» اتوموبیل می‌رانند، و یا مقامات دولتی که «در خصوص امور قانونی و حقوقی به مقامات و نظریه های دینی تسلیم میشوند» اشاره کرده است.


تصویر: مقر نهاد خاخامی در اسرائیل، اورشلیم. (Flash90)

اسرائیل به زعم خود، خود را کشوری یهودی تعریف می‌کند. نهاد خاخامیت اعلی ارتدکس حاردی بر تمام امور از ازدواج، طلاق، تدفین و گرویدن به یهودیت در کشور نظارت دارد که به معنای آن است که ازدواجها و طلاقها و مراسم تدفین و گرویدن به یهودیت به شیوه‌های غیرارتدکس از سوی دولت به رسمیت شناخته نمیشود. همچنین، دولت ازدواج‌های بینادینی در کشور را به رسمیت نمیشناسد. در بیشتر شهرها، وسایل نقلیه عمومی در روزهای سبت تعطیل اند.

بنا به محدودیتهای شامل یهودیان در سراسر جهان، این گزارش به دخالت دولت در آلمان و اسلواکی در مورد ختنه اشاره کرده است. این گزارش همچنین به افزایش یهودی ستیزی و فعالیتهای نونازیها، از جمله حمله به یهودیان در اروپا و ایالات متحده اشاره کرده است.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله