اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۶

جستجو

چرا تایمز اسرائیل را به عربی و فارسی منتشر می کنیم

آیا می دانستید ما نمونه ای از تایمز اسرائیل را به عربی منتشر می کنیم؟ و نمونه‌ٔ فارسی تایمز اسرائیل را برای خواننده های فارسی زبان ایران منتشر می کنیم؟ انگیزهٔ این کار ما به اصل و اساس مأموریت تایمز اسرائیل برمی گردد.

روزنامه نگاری واقعیت-محور که می کوشد یک ناراستی منطقه ای را راست کند.

آیا می دانستید ما نمونه ای از تایمز اسرائیل را به عربی منتشر می کنیم؟ و نمونه‌ٔ فارسی تایمز اسرائیل را برای خواننده های فارسی زبان ایران منتشر می کنیم؟ انگیزهٔ این کار ما به اصل و اساس مأموریت تایمز اسرائیل برمی گردد.

یک دهه پیش، هنگامیکه شروع به انتشار تایمز اسرائیل کردیم، متوجه مشکلی شدیم: اخبار اسرائیل در رسانه های عربی و فارسی اغلب پشت فیلترهای ایدئولوژیک که مانع از گزارشگری واقعیت-محور می شود، گیر می کنند. چنین تحریف هایی به میلیون ها خوانندهٔ عرب زبان و فارسی زبان در ناحیه ای که اسرائيل واقع شده و در سراسر جهان آسیب عظیم می زند، و در ایجاد زمینه های مشترک با همسایگان مانع بزرگی سر راه اسرائیل قرار می دهد.

ما معتقدیم روزنامه نگاری مستقل و حقیقت-محور نه تنها برای حفظ بنیان های دموکراتیک کشور اسرائيل، بلکه همچنین برای ارائهٔ تصویر دقیق و روشن اسرائیل در مقابل چشم جمعیت بسیار مهم خوانندگان عربی و فارسی زبان نیز بسیار اهمیت اساسی دارد.

به همین خاطر بود که با همکاری دبیران و سردبیران عربی-زبان و فارسی-زبان از ملیت های عرب و ایرانی، وبگاههای عربی و فارسی خود را در اسرائيل ایجاد کردیم. گسترهٔ خوانندگان این وبگاهها اکنون به شمار قابل توجهی رسیده و همچنان که شاهد رشد آن هستیم می شنویم که خوانندگان علاقه دارند به جای یک چهرهٔ مخدوش، با چهرهٔ حقیقی اسرائیل در تعامل مستقیم باشند. این خود در راستای تأیید اصول اخلاق روزنامه نگاری ما است که می گوید پوشش وقایع روزمره برای روشن ساختن لایه های بغرنج زندگی در اسرائیل اهمیت اساسی دارد –نه بی اعتنایی و چشم پوشی به مناقشات و منازعات، بلکه فرا رفتن از چرخهٔ بی پایان اخبار مربوط به مناقشات و منازعات.

ما معتقدیم کاری که به عهده گرفته ایم برای آیندهٔ اسرائیل اهمیت اساسی دارد. اما این کار گران و پرهزینه است و ادامهٔ‌ آن تنها با اتکا به انتشار آگهی ممکن نیست. اگر شما نیز با ما همنظرید که ارائهٔ چهرهٔ صادقانه از اسرائیل به میلیون های خوانندهٔ عربی زبان و فارسی زبان در سراسر جهان از اهمیتی حساس برخوردار است، مایلیم از شما درخواست کنیم همین امروز به جامعهٔ تایمز اسرائيل بپیوندید.

با صمیمانه ترین تشکرهای از پشتیبانی شما

اطلاعات بیشتر در مورد