اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

وزیر خارجه اسرائیل گفت ایران در حملهٔ ناموفق به سفارت اسرائیل در آذربایجان دست داشت

تصویر: فوزان موسی خان، تبعهٔ افغانستان که به ظن برنامه-ریزی حمله به سفارتاسرائیل در آذربایجان دستگیر شد. 
(Screenshot,used in accordance with clause 27a of the copyright law)
تصویر: فوزان موسی خان، تبعهٔ افغانستان که به ظن برنامه-ریزی حمله به سفارتاسرائیل در آذربایجان دستگیر شد. (Screenshot,used in accordance with clause 27a of the copyright law)

بدنبال دستگیری تبعهٔ افغانستان در باکو به جرم تروریسم، الی کوهن گفت تهران تنظیمرشته-ای اقدام ناموفق به قصد آسیب به اسرائیلی-ها در خارج از کشور، یک «تهدید تروریستیجهانی» است.

الی کوهن وزیر خارجهٔ اسرائيل روز چهارشنبه گفت ایران مسؤول توطئهٔ لو-رفتهٔ حملهبه سفارت اسرائيل در آذربایجان است.

کوهن طی سفر رسمی به صربستان در بیانه-ای گفت «تهران در این اقدام ناموفق دستدارد.»

کوهن گفت « چنانکه در چند روز گذشته در اقدام ناموفق حمله به سفارت اسرائیل درباکو، و نیز در اقدام-های ناموفق ماههای اخیر در قبرس و یونان  علیه اسرائیلی-ها و یهودیان دیدیم، تروریسمایران یک تهدید جهانی است، و افزود ایران واحد تروریستی که اقدام به این حمله کردرا تأمین مالی کرده و راهکارهای لازم در اختیار گذاشته است.

کوهن از جامعهٔ بین المللی خواست در مقابل فعالیت-های تروریستی ایران دست به دستدهند.

سازمان امنیت دولتی آذربایجان روز دوشنبه اعلام کرد نیروهای امنیتی آذربایجان یکتبعهٔ ۲۳ سالهٔ تبعهٔ افغانستان را به ظن طرح تهاجم به سفارت [اسرائیل] در باکودستگیر کرده-اند.

در این بیانیه به طور مشخص گفته نشد که او مظنون به اقدام علیه هیأت سیاسی اسرائیلاست، اما تایمز اسرائیل مطلع شد که این شخص در هتل هایت ریجنسی در نزدیکی سفارتدیده شده و توسط مقامات آذری بازجویی تحت بازجویی است.

سازمان امنیت دولتی آذربایجان در بیانیه-ای گفت «فوزان موسی خان، شهروند جمهوریاسلامی افغانستان، زادهٔ ۱۹۹۰، در توطئه-ای بهمراه دیگر افراد، قصد ارتکاب اقدامتروریستی از طریق انفجار، آتش-سوزی و دیگر موارد مشابه داشته که به مرگ افراد،آسیب-های جسمی، و تخریب اموال و دیگر حوادث خطرناک اجتماعی منجر می-شود، و از اینطریق می-خواسته است در میان مردم ایجاد آشوب کند تا در روند تصمیم-گیری مقاماتدولتی و سازمان-های بین المللی تأثیر بگذارد.»


تصویر: الی کوهن وزیر خارجه در جلسهٔ کمیته-ای در کنست، ۱۲ ژوئن ۲۰۲۳. (Yonatan Sindel/Flash90)

آذربایجان گفت خان از یک «کشور بیگانه» به قصد زیر نظر گرفتن «سفارت کشور ثالث»،جذب اعضای واحد تروریستی، و دریافت تسلیحات و بودجه وارد این کشور شد.

سازمان امنیتی آذربایجان در پی یافتن دیگر اعضای واحد تروریستی خان بوده است.

گرچه در بیانیهٔ فوق، کشوری که خان از آن آمده مشخص نشد، اما کشور همسایه،‌ ایران،از اتباع کشورهای ثالث برای برنامه-ریزی حمله-های تروریستی علیه هدف-های اسرائیلیو یهودی استفاده می-کرده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/iran-behind-failed-attack-on-israeli-embassy-in-azerbaijan-foreign-minister-says/

اطلاعات بیشتر در مورد