اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۷۹

جستجو

هرتزوگ در سخنرانی کنگره از قوهٔ قضائیهٔ قدرتمند تقدیر کرد، گفتدموکراسی در دی.ان.ا. اسرائیل حک شده است

رئیس جمهوری اسرائيل گفت برای حصول اجماع گسترده پیرامون اصلاح نظام قضایی تلاشمی-کند، گفت اسرائیل و آمریکا هر دو برای «غیر قابل جایگزینی»اند، و با تشویق حضارمواجه شد.

واشنگتن – ایتسخاک هرتزوگ رئیسجمهوری اسرائیل، روز چهارشنبه، در نشست مشترک کنگرهٔ ایالات متحده گفت دموکراسیاسرائيل بر اساس قوهٔ قضائیهٔ مستقل بنا شده، و او هر چه می-تواند برای تضمیناجماع نظر در پشتیبانی از اصلاحات قضائی که دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر درکشور بدنبال آن است، می-کند.

سخنرانی او در تالار پارلمان که با حضور انبوه قانونگذاران هر دو بدنهٔ کنگرهایراد شد، دومین سخنرانی یک رئیس جمهوری اسرائيل در کنگره بود و اولین آن ۳۵ سالپیش بود، سخنرانی حیّم هرتزوگ پدر بود. این رویداد در بحبوحهٔ تنش-های عمیق درروابط میان دولت نتانیاهو و دولت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده صورت گرفت کهساعاتی پیش از آن بار دیگر از اورشلیم خواست در تلاش به مهار بنیادین اختیاراتقضائی شتاب نکند، بلکه زمان کافی برای جلب حمایت گسترده از اصلاحات صرف نماید.

با توجه به نگرانی از آنکه پیامد تغییراتی که دولت نتانیاهو در پیش گرفته، موضعاسرائيل در جایگاه یک دموکراسی لیبرال را زیر سؤال ببرد، سخنان رئیس جمهوری درالقای استحکام دموکراسی و قوهٔ قضائیهٔ مستقل اسرائیل، با فریادهای تشویق حاضرانمواجه شد.

هرتزوگ در میان کف-زدنهای پرشور حاضران گفت «گرچه با موضوعات حساسی دست و پنجه نرممی-کنیم، درست مثل شما، مطمئنم دموکراسی ما قوی و مقاوم است. دموکراسی در دی.ان.ا.اسرائیل حک شده است.»

او در سخنرانی ۴۱ دقیقه-ای خود که با تشویق ایستادهٔ حدود ۳۱ تن از حاضران رو بهرو شد، به ضرورت اجماع گسترده در اصلاحات قضایی تأکید کرد.

هرتزوگ گفت «من به عنوان رئیس کشور، همچنان هر چه از دست برآید برای حصول اجماعگستردهٔ عمومی، و حفظ، مراقبت، و دفاع از دموکراسی کشور اسرائیل خواهم کرد.»


تصویر: کوین مک-کارتنی رئیس پارلمان ایالات متحده، ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، از ایتسخاکهرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل هنگامی که برای ایراد سخنرانی به نشست مشترک کنگرهٔایالات متحده در کاپیتول واشنگتن می-آید، استقبال می-کند، کامالا هریس معاون ریاستجمهوری نظاره می-کند. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

هرتزوگ به مدت سه ماه میزبان مذاکرات نمایندگان ائتلاف و اپوزیسیون برای دستیابیبه مصالحه-ای بر سر اصلاحات قضایی بود اما مذاکرات در ماه ژوئن از هم پاشید، و ازآن هنگام ائتلاف پیشبرد اصلاحات را از سر گرفته، و با لایحهٔ مهار اختیارات نظارتیدیوان عالی که تصمیم دارد هفتهٔ آینده به تصویب برساند، آغاز کرده است. هرتزوگ درسخنرانی خود گفت «به نارسایی-های دموکراسی اسرائيل بخوبی واقف، و به پرسش-هایی کهبهترین دوستان ما مطرح کرده-اند آگاه-ام.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/in-speech-to-congress-herzog-lauds-strong-judiciary-says-democracy-in-israels-dna/

اطلاعات بیشتر در مورد