اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۹۳

جستجو

رئیس پلیس اسرائیل می-گوید اقدام به قتل، در «ذات» عرب‌-ها است: «آنها همدیگر را می-کشند»

کبی شبتای، کمیسر پلیس اسرائیل در گفتگوی تلفنی با ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی مدعی شد ارتکاب-به-قتل در «ذات» و «ذهنیت» عرب-های اسرائیل است، و ظاهراً بن گاویر این عبارات را به مطبوعات درز داده است.

تصویر: ایتامار بن گاویر نمایندهٔ کنست، چپ، و «کبی شبتای» کمیسر پلیس اسرائيل در جلسهٔ ویژهٔ کمیته در کنست، اورشلیم، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)
تصویر: ایتامار بن گاویر نمایندهٔ کنست، چپ، و «کبی شبتای» کمیسر پلیس اسرائيل در جلسهٔ ویژهٔ کمیته در کنست، اورشلیم، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲. (Yonatan Sindel/Flash90)

سیاست-مدار عالیرتبهٔ عرب خواهان برکناری «شبتای» شد که بن گاویر را متهم به درز مفاد گفتگوی تلفنی پیرامون ایجاد گارد ملی کرد.

کبی شبتای، کمیسر پلیس اسرائیل در گفتگوی تلفنی با ایتامار بن گاویر وزیر امنیت ملی مدعی شد ارتکاب-به-قتل در «ذات» و «ذهنیت» عرب-های اسرائیل است، و ظاهراً بن گاویر این عبارات را به مطبوعات درز داده است.

سخنان فوق در گفتگوی میان این دو حول گارد ملی که بن گاویر بدنبال ایجاد آن است، و ظاهراً برای مقابله با گسترهٔ بی-سابقهٔ جنایت در جامعهٔ عرب-های کشور است، به زبان آمده است.

در متن مکتوب سخنان ایندو که روز سه-شنبه در اختیار کانال ۱۲ قرار گرفت، از بن گاویر نقل شده که «یک قتل پس از دیگری. دیگر از حد گذشته است. ما به یک گارد قدرتمند ملی نیاز داریم.»

شبتای در پاسخ گفته است «جناب وزیر، هیچ کاری نمی-شود کرد. اینها همدیگر را می-کشند. ذات آنها این است. ذهنیت عرب-ها این است.»

بن گاویر و شبتای بیش از یکهفته بر سر ایجاد گارد ملی درگیر مجادله-ای پرتنش بوده-اند، و کمیسر پلیس علیه سپردن نیروی جدید التأسیس به وزیر راست افراطی هشدار داده است. به نظر می-آید تصمیم به درز مفاد ناخوشایند گفتگوی خصوصی ایندو، رابطهٔ وزیر مسؤول نیروی پلیس و کمیسر را بیش از پیش به وخامت کشانده است.

دفتر شبتای از انتشار این سخنان در مطبوعات به خشم آمد و گفت کمیسر از این که بن گاویر و دفتر او «گفتگوهای خصوصی میان وزیر و کمیسر پلیس را ضبط کرده‌-اند، در حیرت است و از این که عبارات او از متن کلی گفتگو، که به رفتار معمول در جامعهٔ عرب می‌-پردازد، بیرون کشیده شده به خشم آمده است.»

در بیانیهٔ پلیس کوششی جهت پس-گرفتن سخنان پیشداورانهٔ منتسب به شبتای نشده و بجای آن شکوا می-کند که مدعای کمسیر در واقع روش جاری در جامعهٔ عرب است که اعضای آن، چنانکه در بیانیه آمده، «از افشای هویت قاتل، حتی وقتی خویشاوندان مقتول از آن مطلع-اند امتناع می-کنند.»


تصویر: پلیس در صحنهٔ تیراندازی ۲ آوریل ۲۰۲۳ در شهر ام الفهم در شمال کشور که ساکنان آن عرب هستند.
(Israel Police)

دفتر شبتای گفت تصمیم به درز گفتگو [ی کمیسر] با بن گاویر «امکان گزارش پلیس به وزیر، بدون نگرانی از افشای منابع و یا استفادهٔ مخدوش از مفاد گفتگو را زیر سؤال می-برد.»

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israel-police-chief-says-murder-is-part-of-arabs-nature-and-mentality/

اطلاعات بیشتر در مورد