رئیس بیمارستانی در اسرائیل میگوید؛ دولت با حکم توقف عملهای جراحی انتخابی، «ما را بحال خود رها کرده» است
جستجو

رئیس بیمارستانی در اسرائیل میگوید؛ دولت با حکم توقف عملهای جراحی انتخابی، «ما را بحال خود رها کرده» است

در حالیکه بخش کرونای بیمارستانها مملو از بیمار است، مدیر یک بیمارستان دولت را متهم کرد که در میانهٔ پاندمی، با حکم ناگهانی قطع یکی از راه‌های کلیدی درآمد، مراکز درمانی را بیرحمانه «بحال خود رها کرده است».

Medical team performing operation. Group of surgeon at work in operating theatre toned in blue
Medical team performing operation. Group of surgeon at work in operating theatre toned in blue

«زیو راتشتاین»، رئیس بیمارستان هداسا، گفت این «تئاتر پوچی»، تهدیدی است علیه سلامت عمومی و ثبات مالی بیمارستانها.

در حالیکه بخش کرونای بیمارستانها مملو از بیمار است، مدیر یک بیمارستان دولت را متهم کرد که در میانهٔ پاندمی، با حکم ناگهانی قطع یکی از راه‌های کلیدی درآمد، مراکز درمانی را بیرحمانه «بحال خود رها کرده است».

صبح دوشنبه، «خزی لیوی» مدیر کل وزارت بهداشت، علیرغم اهمیت عمل های جراحی انتخابی برای سلامت عمومی و ثبات مالی مراکز درمانی، به تمام بیمارستان ها دستور داد عمل های جراحی انتخابی را فعلا متوقف کنند و تمام منابع خود را صرف برخورد با پاندمی کنند.

لیوی، با این پیش بینی که در ۱۰ روز آینده به شمار بیماران بدحال که اکنون ۶۴۳ تا است، ۲۰۰ تا ۳۰۰ تا افزوده خواهد شد، به رؤسای بیمارستان ها نوشت، «از شما می خواهم در سیستم درمانی وضعیت کنونی را اضطراری بشمار آوری. بیمارستان ها می بایست عمل های جراحی انتخابی و غیرضرروی را متوقف کنند».

رئیس مرکز درمانی هداسای اورشلیم، زیو راتشتاین، در این رابطه با حیرت گفت پزشکان تحت نظر وی همچنان تلاش دارند به بیمارانی که با عواقب [درمانی] ناشی از تعطیل اول سراسری ماه های مارس و آوریل درگیرند، کمک کنند.

Magen David Adom workers wearing protective clothing, as a preventive measure against the coronavirus evacuating a woman with suspicion for Coronavirus at Hadassah Ein Karem hospital, in Jerusalem, on March 22, 2020. Photo by Flash90 *** Local Caption *** àç
àçéí
øåôà
îðäì
áéú äçåìéí
áéú çåìéí
äãñä
äãñä òéï ëøí
îçì÷ä
îåãã
çåí
ëðñéä
ùåîø
îá÷ø
åéøåñ
÷åøåðä
øôåàä
ôéðåé
àéùä
îáåâøú

تصویر تزئینی: کارکنان مگاان دیوید آدوم حین انتقال زنی در بیمارستان هداسای عین کارم، اورشلیم، ۲۲ مارس ۲۰۲۰. (Flash90)virus

راتشتاین، در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «تأخیر در عمل های جراحی انتخابی موجب آسیب به شمار بسیار زیادی از مردم خواهد شد. در ماه های مارس و آوریل به بسیاری از اسرائیلی ها آسیب وارد کردیم، و بسیاری جان خود را به ایندلیل از دست دادند»، و عهد کرد تا حد ممکن به انجام تمامی عمل های دو بیمارستان هداسا ادامه دهد.

راتشتاین افزود، «می بایست از سلامت مردم خود مراقبت کنیم، باید به سالمندانی که بدون عمل جراحی لگن خاصره قادر به راه رفتن نیستند، و کسانی که بدون عمل جراحی ستون فقرات، فلج خواهند شد، کمک کنیم. باید به درمان همه بپردازیم».

او همچنین افزود، حکم مزبور شتابزده صورت گرفته، چرا که استثنایی در مورد بیمارستان هداسای کوه اسکوپوس، که هیچ بیمار کرونایی آنجا بستری نیست قائل نشده؛ بیماران مبتلا به کوئید ۱۹ تنها در هداسای واقع در محله عین کارم پذیرفته می شوند، و نه در هداسای کوه اسکوپوس.


تصویر: زیو راتشتاین، رئیس مرکز درمانی هداسا. (courtesy of Hadassah Medical Center)

به گفته راتشتاین، تصمیم مزبور عواقب سختی برای سیستم درمانی خواهد داشت زیرا بیمارستان ها به درآمد حاصل از عمل های جراحی انتخابی متکی اند. صدور چنان بخشنامه ای، بدون شمول بسته امداد مالی برای جبران خسارت، «بیرحمانه» است.

راتشتاین افزود، «این را فقط تئاتر پوچی می توان نامید». «از یکسو، می گویند تخت ها را خالی کنید و عمل جراحی انتخابی را متوقف کنید، از سوی دیگر اما بودجه مورد نیاز را به ما نمی دهند».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/hospital-chief-government-abandoning-us-with-order-to-end-elective-surgeries/

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله