اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۱۶

جستجو

دهها هزار تن در رژهٔ اسرائیل شهر نیویورک شرکت جستند و همبستگی خود را به نمایش گذاشتند

صدها گروه به نمایندگی از گسترهٔ عظیم یهودیان آمریکا، از دانش آموزان یشیوا گرفته تا بایکرها، در معیت مقامات عالیرتبهٔ دولتهای آمریکا و اسرائيل در خیابان پنجم مانهاتان پیاده و سواره رژه رفتند.

رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در نیویورک، ۲۲ مه ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)
رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در نیویورک، ۲۲ مه ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)

پس از سه سال تأخیر به علت هیاهوی کوئید، مقامات عالی دولتی ایالات متحده و اسرائیل به صدها گروه یهودی مانهاتان پیوستند و با جامعهٔ یهودیان این کشور تجدید عهد کردند.

تصاویر


رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در نیویورک، ۲۲ مه ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)


رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در نیویورک، ۲۲ مه ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)


رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در نیویورک، ۲۲ مه ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)


رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در نیویورک، ۲۲ مه ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)


رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در نیویورک، ۲۲ مه ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)


تظاهرات کنشگران هوادار فلسطینیان علیه رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در شهر نیویورک، ۲۲ مه ۲۰۲۲.
(Luke Tress/Times of Israel)


رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در نیویورک، ۲۲ مه ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)


رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در نیویورک، ۲۲ مه ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)

نیویورک – روز یکشنبه دهها هزار تن در رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در شهر نیویورک به راهپیمایی پرداختند و پس از تآخیری طولانی با جامعهٔ یهودیان و حامیان اسرائیل این ناحیه تجدید عهد کردند.

صدها گروه به نمایندگی از گسترهٔ عظیم یهودیان آمریکا، از دانش آموزان یشیوا گرفته تا بایکرها، در معیت مقامات عالیرتبهٔ دولتهای آمریکا و اسرائيل در خیابان پنجم مانهاتان پیاده و سواره رژه رفتند.

این رژه که بزرگترین ابراز همبستگی با اسرائیل در خارج از مرزهای کشور است، معمولا هر ساله برگزار می شود اما در سه سال گذشته به علت پاندمی به تعویق افتاد. غرض از این رژه نمایش عمومی حمایت از اسرائيل از جمله در سطوح سیاسی، و نیز فراهم کردن فرصتی برای گرد هم آوردن یهودیان نیویورک بود.

برگزاری این رژه به روزهایی بحرانی افتاده است. از آخرین برگزاری آن در ۲۰۱۹، یهودی ستیزی در نیویورک سیر صعودی داشته، و فضای پارتیزانی به تنش میان گروه های یهودی دامن زده و به مخالفت با حمایت سیاسی از اسرائيل دامن زده و رژه های بزرگ ضداسرائيل در شهر برگزار شده است. با این وجود مراسم فوق بدون حادثه به سر رسید و یک تجمع اعتراضی علیه رژه با جمعیت اندکی شکل گرفت.

با توجه به برگزاری مراسم پس از وقفهٔ طولانی، شعار امسال رژه «بار دیگر با هم» بود. برگزارکنندگان پیش از آغاز مراسم تخمین زدند که ۴۰۰۰۰ نفر از ۲۵۰ گروه گوناگون به مراسم بپیوندند.

سیل هزاران دانش آموز از مدارس یهودی ناحیهٔ نیویورک با پرچم های اسرائیل و آمریکا، با رقص و آواز عبری به مرکز مانهاتان سرازیر شد.

بسیاری از دانش آموزان بلوزهایی به تن داشتند که شعار امسال رژه به عبری و انگلیسی روی آن نقش بسته بود. برخی از دانش آموزان به عبری شعار می دادند «اسرائيل وطن من است،» و «زنده باد مردم اسرائیل.»


تصویر: رژهٔ بزرگداشت اسرائیل در نیویورک، ۲۲ مه ۲۰۲۲. (Luke Tress/Times of Israel)

طیفی از سازمان های یهودی از حامیان شهرک سازی متعلق به «بنیاد حبرون» گرفته تا سازمان چپگرای LGBTIAQ+ «کِشِت» از دیگر گروههای شرکت کننده بودند. نمایندگانی از گروه های جریان اصلی از جمله سازمان های درمانی یهودی، پیشاهنگان اسرائیلی، دانشگاه یشیوا، و نِفِش بِنِفش در رژه شرکت داشتند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/tens-of-thousands-march-in-new-yorks-israel-parade-in-major-show-of-solidarity/

اطلاعات بیشتر در مورد