اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۵

جستجو

در پی برکناری گالانت توسط نتانیاهو، تظاهرات عظیم سراسری بپا خاست: «ما نمی-ترسیم»

۲۶ مارس ۲۰۲۳، دقایقی پس از آن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یوآو گالانت وزیر دفاع را برکنار کرد، مخالفان طرح اصلاح نظام قضایی در تل آویو در خیابان-ها آتش افروختند و یک بزرگراه را بند آوردند.
(Tomer Neuberg/Flash90)
۲۶ مارس ۲۰۲۳، دقایقی پس از آن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یوآو گالانت وزیر دفاع را برکنار کرد، مخالفان طرح اصلاح نظام قضایی در تل آویو در خیابان-ها آتش افروختند و یک بزرگراه را بند آوردند. (Tomer Neuberg/Flash90)

معترضان، پرچم اسرائیل در دست، در سراسر کشور به راهپیمایی برخاستند، در مقابل اقامتگاه نخست وزیر، و کنست تجمع کردند، آتش افروختند و ساعتها بزرگراه تل آویو را بند آوردند؛ پلیس برای متفرق کردن جمعیت از ماشین آبپاش استفاده کرد.

تصاویر


۲۶ مارس ۲۰۲۳، دقایقی پس از آن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یوآو گالانت وزیر دفاع را برکنار کرد، مخالفان طرح اصلاح نظام قضایی در تل آویو در خیابان-ها آتش افروختند و یک بزرگراه را بند آوردند.
(AP Photo/Oren Ziv)


۲۶ مارس ۲۰۲۳، دقایقی پس از آن که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یوآو گالانت وزیر دفاع را برکنار کرد، مخالفان طرح اصلاح نظام قضایی در تل آویو در خیابان-ها آتش افروختند و یک بزرگراه را بند آوردند.
(AP Photo/Oren Ziv)


روز دوشنبه، ۲۶ مارس ۲۰۲۳، پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع را که بخاطر تفرقهٔ عمیق اجتماعی در کشور و آشوب موجود در ارتش، از نتانیاهو خواهان تعویق قانونگذاری شده بود را از مقام خود برکنار کرد، معترضان ضد-دولتی مخالف طرح اصلاح نظام قضایی نخست وزیر در خیابان-های تل آویو آتش افروختند و یک بزرگراه تل آویو را مسدود کردند. (AP/Oren Ziv)


مخالفان طرح اصلاح قضایی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دقایقی پس از آنکه وی در ۲۶ مارس ۲۰۲۳ یوآو گالانت وزیر دفاع را برکنار کرد، تظاهرات براه انداخته و در خیابان-های تل آویو آتش افروختند و یک بزرگراه را بند آوردند.
(AP Photo/Oren Ziv)


روز ۲۶ مارس ۲۰۲۳، دقایقی پس از آن که رهبر اسرائیل وزیر دفاع خود، یوآو گالانت، که با استناد به تفرقهٔ عمیق در جامعهٔ کشور و آشوب موجود در ارتش از او خواهان تعلیق روند قانونگذاری شده بود را برکنار کرد، مخالفان طرح اصلاح نظام قضایی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر یک بزرگراه را در تل آویو بند آوردند.
(AP/Ohad Zwigenberg)


مخالفان طرح اصلاح نظام قضایی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، روز ۲۶ مارس ۲۰۲۳، دقایقی پس از آنکه او یوآو گالانت وزیر دفاع خود را برکنار کرد، در خیابان-های تل آویو آتش افروختند و یک بزرگراه را بند آوردند.
(AP Photo/Oren Ziv)


روز یکشنبه، ۲۶ مارس ۲۰۲۳، دقایقی پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع که اندکی پیش از آن با استناد به تفرقهٔ عمیق در جامعهٔ اسرائیل و آشوب موجود در ارتش از او خواهان تعلیق روند قانونگذاری شده بود را از کار برکنار کرد، معترضان در خیابان-های شهر آتش افروختند و یک بزرگراه را بند آوردند.
(AP/Ohad Zwigenberg)


تصویری از پلیس حین درگیری با یکی از معترضین در مقابل اقامتگاه نخست وزیر در اورشلیم در ۲۶ مارس ۲۰۲۳.
(Noam Revkin Fenton/Flash90)

پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، یوآو گالانت وزیر دفاع کشور را یکروز پس از آنکه وی از دولت خواسته بود تلاش معطوف به واژگونی نظام قضایی کشور را متوقف کند از مقام خود برکنار کرد، تظاهراتی در سراسر کشور بپا خاست که از یکشنبه-شب تا سحرگاه دوشنبه ادامه یافت.

اولین روز تظاهرات یک-هفته-ای علیه دولت، در سراسر کشور راهپیمایی براه افتاد، معترضان یک بزرگراه اصلی را در تل آویو بند آوردند، آتش افروختند، در مقابل اقامتگاه نخست وزیر در اورشلیم تجمع کردند و با ماشین آبپاش به روی ایشان آب پاشیده شد.

یکشنبه-شب، پس از آنکه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اعلام کرد گالانت را از وزارت دفاع برکنار کرده است، هزاران معترض با پرچم اسرائیل به خیابان ریختند، تجمعات عظیم در تل آویو، اورشلیم، حیفا، بئرشبا و تجمعات کوچکتری در نواحی دیگر کشور برپا کردند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/we-are-not-afraid-mass-protests-erupt-nationwide-after-netanyahu-fires-gallant/

اطلاعات بیشتر در مورد