اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۸۳

جستجو

در پی اصابت پرتابه به شهر شمالی، جتهای نیروهای دفاعی واحد حزب الله در جنوب لبنان را بمباران کردند

تصویر:‌ از چشم-انداز شهر مرجایون، جنوب لبنان، ۲۱ مارس ۲۰۲۴، در پی اصابت پرتابهٔ گروه تروریستی لبنان به شهر شمالی متولا دود بهوا خاسته است. (Rabih Daher/AFP)
تصویر:‌ از چشم-انداز شهر مرجایون، جنوب لبنان، ۲۱ مارس ۲۰۲۴، در پی اصابت پرتابهٔ گروه تروریستی لبنان به شهر شمالی متولا دود بهوا خاسته است. (Rabih Daher/AFP)

گزارش حاکی است با شلیک موشکهای ضد-تانک به متولا و دیگر همزیگاهها، یک ساختمان آسیب دیده، آسیب جسمی وارد نشده؛‌ گزارشهای لبنان: گمارش «بی-سابقه»ی حزب الله در خیابانهای بیروت.

طبق اظهار ارتش، بعدازظهر پنجشنبه جت‌های نیروهای دفاعی اسرائیل یک واحد حزب الله در «طیر حرف» در جنوب لبنان را بمباران کردند. این اقدام در پی شلیک چندین پرتابه، از جمله موشکهای ضد-تانک به شهر متولا در شمال اسرائيل از لبنان انجام شد.

علاوه بر این، طبق بیانیهٔ نیروهای دفاعی، سه سایت حزب الله در یارون، یارین، و آیت الشب و سه ساختمان در میص الجبل و هولا هدف گرفته شدند.

گزارش از آسیب جسمی ناشی از حمله-های لبنان نیست، اما در گزارش آمد که ساختمانی در متولا آسیب دید.

در طول بعدازظهر و غروب پنجشنبه در شهرهای شمال که عمدتا تخلیه شده-اند، نظیر کیریات شمعونا، رمات نفتالی، شلومی، تل های، بیت هیلل، کفار یوآل، و آویویم، که یک پایگاه نظامی نیز آنجا واقع است، آژیر راکت به صدا درآمد.

نیروهای دفاعی گفت همچنین روز پنجشنبه پس از آنکه ساختمانی دیگر از ضیرا در طول شب چهارشنبه مورد اصابت واقع شد، جتهای جنگنده ساختمالی در کفار کیلا، در جنوب لبنان که متعلق به حزب الله است را بمباران کردند.

نیروهای دفاعی افزود که پرتابگرهایی در لبنان که از آنجا شبانه به سمت کیبوتص یفتاح در جلیلهٔ علیا راکت شلیک شد را به توپ بست.

از ماه اکتبر به اینسو، نیروهای تحت راهبری حزب الله تقریبا روزانه به همزیگاهای اسرائیلی و پاسگاههای نظامی در امتداد مرز حمله کرده-اند و گروه می-گوید در حمایت از غزه در هنگامهٔ جنگی که آنجا جریان دارد چنین می-کند.

صبح پنجشنبه، روزنامهٔ النهار لبنان در گزارشی از گمارش «شمار زیاد و بیسابقه»ی اعضای مسلح حزب الله در خیابانهای دایه، حومهٔ بیروت، سنگر گروه تروریستی، خبر داد.

در این گزارش گفته شد اعضای گروه تروریستی نقاب به صورت داشتند و مدرک شناسایی افرادی که از خیابان‌ می-گذشتند را بازرسی می-کردند.

علاوه بر اینکه عمدهٔ این محله در اختیار حزب الله است، منزل مسکونی صالح العروری که ماه ژانویه در حملهٔ هوایی منتسب به اسرائیل کشته شد نیز آنجا قرار داشت.

مقامات قضایی لبنان روز پنجشنبه گفتند یک قاضی تحقیق حکم بازداشت دو نفر به ظن انتقال اطلاعات به اسرائیل، شامل نقشهٔ دیجیتال خیابان بیرون که عروری آنجا کشته شد را صادر کرده است.


تصویر: کارآگاهان در ۳ ژانویه ۲۰۲۴ در یکی از حومه-های جنوبی بیروت، لبنان، در مجتمع آپارتمانی که گفته می-شود صالح العروری فرمانده عالیرتبهٔ حماس آنجا در حملهٔ هوایی منتسب به اسرائیل کشته شد، ایستاده-اند. (AP/Hussein Malla)

اطلاعات بیشتر در مورد