خجسته باد عید حنوکا، جشن روشنائی، یادگار پایمردی ملت یهود دربرابراشغالگران خارجی
جستجو

خجسته باد عید حنوکا، جشن روشنائی، یادگار پایمردی ملت یهود دربرابراشغالگران خارجی

یهودیان جهان هر سال در چنین تاریخی به یاد پیروزی خیزش ملی خود علیه حاکم یونانی سوریه که در دو هزار و سیصد و چند سال پیش می خواست بت پرستی را بر یهودیان اسرائیل تحمیل کند، مدت هشت شب شمع می افروزند و دلاوریهای اجداد خود را در حفظ آداب باستانی و ملی بازگو می کنند.

تصویری از منورا
تصویری از منورا

ملت اسرائیل و یهودیان جهان، شمع های عید حنوکا (عید روشنائی) را که یادگار باستانی پیکار این قوم در راه حفظ سنن و آداب ملی خود میباشد، بر افروختند و این عید روشنائی را به مدت هشت روز جشن می گیرند.

یهودیان جهان هر سال در چنین تاریخی به یاد پیروزی خیزش ملی خود علیه حاکم یونانی سوریه که در دو هزار و سیصد و چند سال پیش می خواست بت پرستی را بر یهودیان اسرائیل تحمیل کند، مدت هشت شب شمع می افروزند و دلاوریهای اجداد خود را در حفظ آداب باستانی و ملی بازگو می کنند.

آئینهای جشن حنوکا یکی از زیباترین اعیاد اسرائیل است و یهودیان در هشت شب حنوکا شمع روشن می کنند و آن را برکت می دهند. شب نخست یک شمع را همراه با شمع “خادم” بر می افروزند. خادم نام شمع اولی است که برافروخته می شود و با کمک آن شمعهای دیگر را روشن می کنند. در شب دوم دو شمع برافروخته می شود (سه شمع همراه با خادم) و همین طور هر شب یک شمع اضافه می شود تا شب پایانی به هشت شمع (9 شمع همراه با خادم) می رسد.

شامگاه هر روز با غروب آفتاب، افراد خانواده دور شمعدان 9 شاخه گرد می آیند و سرودهای عید می خوانند و یاد دلاورانی را گرامی می دارند که از فرهنگ و باور دینی آنان پاسداری کردند. این سرودها بسیار شاد است و پیوند خانوادگی را مستحکم تر می کند.

با قاطعیت می توان گفت که یهودیان در آئین مذهبی خود روز عزا ندارند و همه مراسم و اعیاد آنان حاکی از شادمانی و توام با امید به آینده است. در هر یک از این اعیاد خوردنیهای ویژه ای سر سفره نهاده می شود و غذاهای ویژه خود را دارد.

رهبران اسرائیل هر شب با حضور در میان گروه دیگری از مردم، در برافروختن شمع شب حنوکا شرکت می کنند و بدین سان همبستگی خود را با ملت ابراز می دارند.

اطلاعات بیشتر در مورد
نظرات در مورد این مقاله