اسرائیل در جنگ؛ روز ۱۹۳

جستجو

بیشتر مردم اسرائیل می گویند برای حمله هوایی به ایران نیاز به تأیید ایالات متحده نیست

بنا به نظرسنجی مؤسسهٔ دموکراسی اسرائیل که روز چهارشنبه منتشر شد، اکثریت قلیلی از مردم اسرائيل، از حمله به ایران حتی بدون تأیید ایالات متحده پشتیبانی خواهند کرد.

طبق نظرسنجی آی‌.دی.آی یهودیان و جناح راستی ها بیشترین حمایت را از اقدام مستقل اسرائیل دارند، و بیش از ۵۰٪ می گویند جمهوری اسلامی خطری حیاتی است.

بنا به نظرسنجی مؤسسهٔ دموکراسی اسرائیل که روز چهارشنبه منتشر شد، اکثریت قلیلی از مردم اسرائيل، از حمله به ایران حتی بدون تأیید ایالات متحده پشتیبانی خواهند کرد.

پنجاه و یک درصد از پاسخ دهندگان گفتند از حملهٔ یکجانبه حمایت می کنند، و ۳۱٪ گفتند حمایت نخواهند کرد.

مقامات ارشد اسرائیلی بارها تهدید کرده اند که برای محافظت از خود در مقابل ایران، با توجه به اکراه واشنگتن از مشارکت نظامی پرهزینه، به تنهایی اقدام به حمله خواهند کرد.

با اینحال، طبق گفتهٔ مقامات ایالات متحده و اسرائيل، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائيل موافقت کرده است واشنگتن را در جریان اقدامات مربوط به ایران قرار دهد. همچنین گمان می رود اسرائیل برای دستیابی به تسلیحات مورد نیاز دسترسی به تأسیسات ایران که در اعماق زمین ایجاد شده اند، به حمایت ایالات متحده نیاز دارد، و برای اجتناب از بازخورد سنگین چنین اقدامی به حمایت واشنگتن اتکا خواهد داشت.

قدرت های جهانی سرگرم مذاکره با ایران اند تا به بازگشت به قرارداد هسته ای معروف به «برنامه جامع اقدام مشترک» راضی شود، و گرچه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است در صورت شکست مذاکرات، تمام گزینه ها روی میز خواهد بود، اما هنوز گزینهٔ حملهٔ نظامی را به صراحت به زبان نیاورده است.

بنا به نظرسنجی فوق، ۵۴٪ از مردم اسرائیل باور دارند ایران تهدیدی حیاتی علیه اسرائیل است. حدود ۲۵٪ از پاسخ دهندگان ایران را «تهدیدی میانگین» می دانند و ۱۳٪ می گویند جمهوری اسلامی «خطری ناچیز» است.

پاسخ به هر دو پرسش بر اساس یهودی یا عرب بودن پاسخ دهنده، متفاوت بود.

This Nov. 4, 2020, satellite photo by Maxar Technologies shows Iran’s Fordo nuclear site. Iran has begun construction on a site at its underground nuclear facility at Fordo amid tensions with the U.S. over its atomic program, satellite photos obtained Friday, Dec. 18, 2020, by The Associated Press show. (Maxar Technologies via AP)

تصویر: در عکس ماهواره ای از ۴ دسامبر ۲۰۲۰ از ماکسر تکنولوژی «تأسیسات هسته ای فردو»ی ایران شاهده می شود. (Maxar Technologies via AP)

در حالیکه اکثریت بزرگی از یهودیان اسرائيل، حدود ۶۲٪ معتقدند ایران خطری حیاتی است، اما تنها اقلیت کوچکی در -حدود ۱۹٪ – از عرب های کشور موافق این ارزیابی اند. پنجاه و هشت درصد از یهودیان اسرائیل گفتند اسرائیل برای اقدام به حمله نیاز به تأیید واشنگتن ندارد، اما فقط ۱۸٪ از عرب های کشور نظر مشابه ابراز کردند.

بنا به نظرسنجی آی.دی.آی.، عقاید سیاسی نیز در این پاسخ ها نقش دارد. در میان پاسخ دهندگانی که خود را جناح راستی معرفی کردند، دو سوم با حمله اسرائيل به ایران، حتی بدون تأیید ایالات متحده موافق بودند. در میان پاسخ دهندگان میانه رو، این حمایت به ۵۰٪ نزول کرد، و در میان چپ ها تنها ۳۷.۵٪ از حمله اسرائیل بدون تأیید ایالات متحده حمایت کردند.

اطلاعات بیشتر در مورد