اسرائیل در جنگ؛ روز ۲۳۵

جستجو

با صدای آژیر حملهٔ هوایی، بیمارستان صحرایی اسرائیل در اوکراین اولین بیماران خود را پذیرفت

بعدازظهر سه شنبه، بیمارستان صحرایی اسرائیل در هنگامهٔ آژیر مداوم حملهٔ هوایی، منابع اندک، و سایهٔ بلاتکلیفی دوران جنگ در غرب اوکراین افتتاح شد و اولین بیماران دقایقی پس از گشایش رسمی بیمارستان از راه رسیدند.

بیمارستان صحرایی اسرائیل در موستیسکای اوکراین که بعدازظهر سه شنبه، ۲۲ مارس ۲۰۲۲ افتتاح شد.
(Carrie Keller-Lynn/The Times of Israel)
بیمارستان صحرایی اسرائیل در موستیسکای اوکراین که بعدازظهر سه شنبه، ۲۲ مارس ۲۰۲۲ افتتاح شد. (Carrie Keller-Lynn/The Times of Israel)

بیمارستان که در نزدیکی مرز اوکراین و لهستان برپا شده قرار است تمرکز را بیماریهای مزمن و کودکان بگذارد اما برای پذیرش فاجعه زدگان نیز آماده است.

تصویرها:

بیمارستان صحرایی اسرائیل در موستیسکای اوکراین که بعدازظهر سه شنبه، ۲۲ مارس ۲۰۲۲ افتتاح شد.
(Carrie Keller-Lynn/The Times of Israel)


دکتر آدام لی گلدشتین، رئیس بخش جراحی ترومای مرکز درمانی ولسفون در حولون، در بیمارستان صحرایی موستیسکا، اوکراین، که بعدازظهر سه شنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۲ افتتاح شد.
(Carrie Keller-Lynn/The Times of Israel)


کارکنان درمانی، نمایندگان دولتی اوکراین و اسرائیل، و بیماران در محل بیمارستان صحرایی موستیسکای اوکراین، که ۲۲ مارس ۲۰۲۲ افتتاح شد. (Carrie Keller-Lynn/The Times of Israel)


«لیور حیات» سخنگوی وزارت خارجه در محل بیمارستان صحرایی اسرائيل در موستیسکا، اوکراین، که سه شنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۲ افتتاح شد. (Carrie Keller-Lynn/The Times of Israel)


مردان: سرگئی مازیس، پرستار، چپ؛ دکتر ادوارد زالیسکوف در محل بیمارستان صحرایی اسرائل در موستیسکای اوکراین که بعدازظهر سه شنبه ۲۲ مارس ۲۰۲۲ افتتاح شد. (Carrie Keller-Lynn/The Times of Israel)


کارکنان درمانی، نمایندگان دولتی اوکراین و اسرائیل، و بیماران در محل بیمارستان صحرایی موستیسکای اوکراین، که ۲۲ مارس ۲۰۲۲ افتتاح شد. (Carrie Keller-Lynn/The Times of Israel)


کارکنان درمانی، نمایندگان دولتی اوکراین و اسرائیل، و بیماران در محل بیمارستان صحرایی موستیسکای اوکراین، که ۲۲ مارس ۲۰۲۲ افتتاح شد. (Carrie Keller-Lynn/The Times of Israel)

موستیسکا، اوکراین – بعدازظهر سه شنبه، بیمارستان صحرایی اسرائیل در هنگامهٔ آژیر مداوم حملهٔ هوایی، منابع اندک، و سایهٔ بلاتکلیفی دوران جنگ در غرب اوکراین افتتاح شد و اولین بیماران دقایقی پس از گشایش رسمی بیمارستان از راه رسیدند.

بیمارستان صحرایی که در ۱۰ چادر در صحن یک مدرسهٔ ابتدایی در موستیسکا، حومهٔ لویف برپا شد، چندین کلاس درس را نیز تبدیل به بخش های بیمارستانی کرده است. در کنار تخته سیاهها و پوسترهای آموزشی، مانیتورهای تپش قلب، محفظهٔ نگهداری کودکان نارس، و تخت های مخصوص بیمارستانی در کلاس ها قرار داده شده اند.

هیئت ۱۰۰ نفرهٔ کارکنان که ۸۰ تن ایشان پزشک و پرستار هستند، در محل بیمارستان و در محیطی مانند خوابگاه که در کلاس های درس آماده شده، خواهند خوابید.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israeli-field-hospital-in-ukraine-welcomes-its-first-patients-during-air-raid-sirens/

اطلاعات بیشتر در مورد