دو ملت باستانیِ ایران و اسرائیل، همسایگانی منطقه ای، دوستانی تاریخی، و البته شرکایی قدیمی، با مشترکات و احترامات متقابل فرهنگی بوده اند و این مهم، فارغ از حکومت ها و دولت ها و رخدادها در ازمنه تاریخ ادامه داشته و خواهد داشت.

حتی تهدیدات دولتمردان جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر در خصوص محو و نابودی و پاک کردن اسرائیل از نقشه، تاثیری در محبت دو ملت نداشته است.

بدون شک روزی خواهد رسید که صلح و دوستی و محبت و روابط حسنه، مجددا بین دو ملت کهن ایران و اسرائیل برقرار خواهد شد.

طرحی گرافیکی از نوروز باستانی

تحریریۀ تایمز اسرائیل، فرا رسیدن نوروز و بهار را به شما کاربران عزیز، تمامی پارسی زبانان سراسر جهان، و همچنین کسانی که بهار را فرخنده می دارند، تبریک و شادباش عرض می کند و سالی شاد و سلامت و همراه با نوید آزادی و دموکراسی برای شما و منطقه آرزو داریم.

با شعری از ملک الشعرای بهار، به استقبال بهار می رویم:

رسید موکب نوروز و چشم فتنه غنود درود باد بر این موکب خجسته، درود
به کتف دشت یکی جوشنی است مینا رنگ به فرق کوه یکی مغفری است سیم اندرود
سپهر گوهر بارد همی به مینا درع سحاب لل پاشد همی به سیمین خود
شکسته تاج مرصع به شاخک بادام گسسته عقد گهر بر ستاک شفتالود
به طرف مرز بر آن لاله‌های نشکفته چنان بود که سر نیزه‌های خون‌آلود
به روی آب نگه کن که از تطاول باد چنان بود که گه مسکنت جبین یهود
صنیع آزر بینی و حجت زردشت گواه موسی یابی و معجز داوود
به هرکه درنگری، شادیی پزد در دل به هرچه برگذری، اندهی کند بدرود
یکی است شاد به سیم و یکی شاد به زر یکی است شاد به چنگ و یکی است شاد به رود
همه به چیزی شادند و خرم‌اند و لیک مرا به خرمی ملک شاد باید بود