کیت میدلتون و هنرمندان مشهور دیگری از مهمانان کلاب مشهور بوجی بوده اند.

نایت کلاب معروف لندن پروانه کار خود را پس از مشاجره ای که ضمن آن عبارات ضد یهود ردوبدل شد، از دست داد.

به گزارش اینترنشنال بیزینس تایمز، بوجی، که مهماندار کیت میدلتون و دیگر هنرمندان مشهور بوده است، روز سه شنبه پروانه خود را از دست داد.

مشاجره ای که در 25 اکتبر رخ داد، و طی آن هفت نفر دستگیر شدند، آخرین مورد از رشته اختلال های اخیر در این کلاب که در محله کنزینگتون لندن واقع است، بود.

در زیرنویس این واقعه، یکی از طرفین دعوا شنید که کسی خطاب به گروهی از یهودیان که سر یکی از میزهای کلاب نشسته بودند، فریاد زد “یهودهای …”.