مجلس عوام انگلیس شامگاه چهارشنبه، هشتم فوریه، سرانجام مجوز رسمی آغاز اقدامات لازم برای خروج از اتحادیۀ اروپا را صادر کرد.

مجلس عوام انگلیس با 494 رأی موافق در برابر 122 رأی مخالف، مجوز رسمی خروج از اتحادیۀ اروپا را برای دولت این کشور صادر کرد.

رأی مثبت مجلس عوام به منزلۀ چراغ سبز برای خروج از اتحادیۀ اروپاست و اکنون ترزا می، نخست وزیر انگلیس، می تواند رسما اقدامات لازم برای خروج از اتحادیۀ اروپا را آغاز کند.

همه پرسی خروج یا عدم خروج انگلیس از عضویت اتحادیه اروپا 7 ماه پیش برگزار شد و مردم به گزینه خروج رأی مثبت دادند. با وجود این دیوانعالی انگلیس دولت را مکلف کرده بود که پیش نویس قانون خروج از عضویت اتحادیه اروپا را به مجلس عوام ارائه و موافقت این نهاد را کسب کند.

طی ماههای اخیر صدها هزار نفر تظاهر کننده، خواستار تجدید نظر در این اقدام شده بودند.