خاخام های ارشد، به همراه رهبران مسلمان و مسیحی، گِرد هم آمدند تا با نیایش بدرگاه خداوند از او بخواهند بیماران را شفا دهد و «این طاعوت را از جهان خود دور گرداند».

تلگراف یهود – روز چهارشنبه، رهبران ادیان متعدد اسرائیل در اورشلیم برای پایان بحران ویروس کرونا دست بدعا برداشتند و دعایی که خاخام های ارشد کشور تنظیم کرده بودند را خواندند.

خاخام های ارشد، بهمراه رهبران مسلمان و مسیحی، در تراس هتل کینگ دیوید که مُشرف به شهر قدیم است، گِرد هم آمدند و هریک به زبان عبادی خود این دعا را تلاوت کردند.

آنها دعا کردند که «صدها هزار نفر جان باختند، میلیون ها تن بیمار شدند. ای خداوند، از درگاه تو طلب نجات می کنیم. ای خداوند، از درگاه تو طلب سعادت می کنیم. بیماران را شفای کامل عطا کن، و طاعون را از جهان خود بدر کن».

«خداوندگارا، که در قحطی به ما فراوانی بخشیدی، از مهلکه طاعون نجات دادی، و از بیماری وخیم مزمن رها کردی – اکنون ما را دستگیری کن».

این دعا که از سوی ایتسخاک یوسف، و دیوید لائو، به ترتیب، خاخامهای سفاردی و اشکنازی، تنظیم شده بود، به مزمور ۱۲۱ اشاره دارد.

مراسم سه دقیقه ای، بطور زنده پخش شد.

پاتریک یونان تئوفیلوس سوم، اسقف اعظم ارتدکس های یونانی اورشلیم؛ پاتریک لاتین پیرباتیستا پیزابلا اسقف اعظم ارامنه لاتین اورشلیم؛‌ امام شیخ العبره؛ امام شیخ عاقل الاطرش؛ و رهبر معنوی دروزی ها، شخی موفق طریف دیگر شرکت کنندگان نیایش بودند.

نیایش مشترک جهانی

آفریدگار اول و آخر جهان، خداوند تمام مخلوقات، خداوند تمام دوران ها، که بخواب رفتگان را بیدار می کنی و غنوده ها را از خواب برمی خیزانی، که بیماران را شفا می دهی، نابینایان را بینا می کنی و کمرهای خمیده را راست می کنی. با سری افکنده در پیشگاه تو به التماس سجده می کنیم.

صدها هزار نفر جان باختند و میلیون ها تن بیمار شدند. خداوندا، از درگاه تو طلب آمرزش می کنیم. خداوندا، از درگاه تو طلب سعادت می کنیم. بیماران را شفا ببخش و طاعون را از جهان خود پاک کن.
خداوندگارا، که در قحطی به ما فراوانی بخشیدی، از مهلکه طاعون نجات دادی، و از بیماری وخیم مزمن رها کردی – اکنون ما را دستگیری کن.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید