به کارفرمایان گفته شد شمار نیروی کار خارج از خانه را ۱۵٪ ظرفیت معمول کاهش دهند، کارکنان موظف اند دمای بدن خود را بطور روزانه گزارش دهند.

دوشنبه شب کابینه شماری مقررات تازه برای تشدید محدودیت های اجتماعی را اعلام کرد که به منظور کاهش گسترش پاندمی ویروس کرونا در کشور تعیین شده، از جمله ممنوعیت شمار معمول حدنصاب نیایش جمعی و محدودیت هایی بر مراسم عزا و مراسم ختنه سوری یهودیان.

مقررات تازه همچنین محدودیت های افزوده ای برای محل کار در نظر گرفته تا شمار کارکنان بیرون از خانه را از ۳۰ درصد به ۱۵٪ ظرفیت کامل معمول آن برساند، و به تمام کسانی که بیرون از خانه کار می کنند دستور داده دمای بدن خود را روزانه پیش از رفتن به سر کار اندازه بگیرند.

آنچه در در زیر می خوانید، لیست کامل محدودیت های تازه است:

1- هیچگونه گردهمایی در فضاهای عمومی مجاز نیست، از جمله برای نیایش و مراسم عروسی. افرادی که به نیایش می پردازند، می بایست به صورت منفرد دعا بخوانند. در پای دیوار ندبه، مینیان های منفرد [حدنصاب نیایش جمعی] ده نفره در سه نوبت روزانه اجازه نیایش خواهند داشت که می بایست هنگام دعا فاصله ده متری از یکدیگر را حفظ کنند.

مراسم عزا در تنها در اماکن سر باز برگزار می شود، و حداکثر ۲۰ نفر اجازه شرکت دارند.

مراسم ختنه سوری با حضور حداکثر ۱۰ نفر مجاز است.

2- کارکنان می بایست پیش از آمدن به سر کار، دمای بدن خود را اندازه گرفته و برگه ای حاوی دمای بدن و نبودِ علائم بیماری [ ۳۸ درجه سانتیگراد تب، سرفه، تنگی نفس بدن] را پر کنند. کارکنان، روزانه، بهمراه برگه هایی که پر کرده اند به سر کار می آیند و کارفرمایان می بایست برگه ها ر جمع کرده و نگاه دارند. اگر یکی از کارکنان در محل کار حاضر نیست، می بایست این موارد را بطور شفاهی به اطلاع کارفرما برساند.
3- مشاغل غیرضروری نمی بایست به حضور همزمان بیش از ۱۰ تن از کارکنان و یا ۱۵٪ ظرفیت معمول [هر کدام بیشتر بود] اجازه حضور در محل کار بدهند. علیرغم این مورد اما، در صورتیکه برای ادامه روند کار ضروری باشد، کارفرمایان مجازند شمار کارکنان را تا ۳۰٪ بالا برند و وزارت اقتصاد را از این مورد مطلع سازند.
4- در محل کاری که کارکنان قادر به حفظ دو متر فاصله از یکدیگر نباشند، می بایست مقررات دیگری را برای جلوگیری از سرایت آلودگی بکار برند.
5- به هر یک از کارکنان می بایست تا حد ممکن تجهیزات حافظتی شخصی داده شود. تجهیزاتی که میان افراد دست بدست می شود، با دقت ضدعفونی شده و سپس به نفر بعدی منتقل شود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/government-issues-updated-restrictions-including-ban-on-outside-prayers/