«ایتسخاک یوسف» خاخام ارشد سفاردی، از مردم اسرائیل خواست پیرو بخشنامه وزارت بهداشت و درمان در ممنوعیت اجتماعات بیش از ۱۰۰ نفر، که در راستای تلاش به شکست ویروس کرونا صادر شده، از حضور در گروههای بزرگ عبادی در پای دیوار ندبه، و یا در کنیساها خودداری کنند.

«یوسف» در نامه ای نوشت، «مایلم تصریح کنم هیچ سوره ای در «هلاخا» مافوق دستورات وزارت بهداشت و درمان نیست». «رهنمود هلاخا در این خصوص، اطاعت کامل و بدون استثنا از دستورات وزارت بهداشت و درمان است و هر دستوری که این وزارتخانه از هر جهت و در هر مورد صادر کند، معادل حکم هلاخا است.