نفتالی بنت و آیلیت شاکد، وزیرانی از حزب خانه‌ی یهود، پیش‌نویس لایحه‌ی اصلاحیه‌ای به قانون اساسی که برای احکام کنست در مقابل احکام دیوان عالی «تفوق قائل می‌شود» را منتشر نمودند؛ این لایحه تنها با ۶۱ رأی به اکثریت رسیده است.

اگرچه دیوان عالی همچنان قادر به تثبیت احکام خواهد بود، اما تنها در صورتی که دست کم ۹ قاضی در هیأت قضات ناظر بر حکم، حضور داشته باشند

اصلاحیه، همچنین، اقدام به لغو قوانین اساسی مصوب کنست را برای دیوان عالی مشکل‌تر می‌کند.

در سال‌های اخیر حزب خانه‌ی یهود منتقد شدید شماری از احکام دیوان عالی در خصوص لایحه‌ها و اجزای قوانین مورد نظر این حزب بوده است.